Taxatie Begrippen

Op deze pagina staan de meest voorkomende taxatie begrippen uitgelegd. Door te achterhalen wat de taxatie begrippen precies zijn, kunt u een taxatierapport beter begrijpen. Een taxateur geeft in het taxatierapport aan waarom hij de taxatie uitgevoerd heeft. De onderstaande begrippen staan ingedeeld bij het doel waarvoor het taxatierapport geschreven is. Zo kan een taxatierapport opgesteld zijn voor de vrije markt, de wettelijke huurwaarde, de jaarrekening van een bedrijf, een verzekering en de WOZ waarde.

Taxatie begrippen vrije markt

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik.

De onderhandse verkoopwaarde is de vrije verkoopwaarde van uw woning. Deze waarde is van toepassing als u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt. Vrij van huur en gebruik betekent dat de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

De onderhandse verkoopwaarde is de vrije verkoopwaarde van uw woning. Deze waarde is van toepassing als u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt. In verhuurde staat betekent dat de woning door een ander gehuurd en bewoond wordt.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De gedwongen onderhandse verkoopwaarde is de verkoopwaarde van uw woning als u deze gedwongen moet verkopen. Vrij van huur en gebruik betekent dat de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

De gedwongen onderhandse verkoopwaarde is de verkoopwaarde van uw woning als u deze gedwongen (niet aan de huurder) moet verkopen. In verhuurde staat betekent dat de woning door een ander gehuurd en bewoond wordt.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De executiewaarde is de waarde van uw woning als u deze gedwongen openbaar moet verkopen. Dat kan gebeuren als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer betaald kan worden. De executiewaarde is lager dan de vrije verkoopwaarde. Meestal ligt de waarde bij een gedwongen verkoop rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde. De executiewaarde bepaalt normaal gesproken hoeveel u kunt lenen. U kunt doorgaans maximaal 125 procent van de executiewaarde lenen.

Executiewaarde bij eigen gebruik

De executiewaarde is de waarde van uw pand als u deze gedwongen openbaar moet verkopen. Bij de executie waarde bij eigen gebruik kan de koper met het proces-verbaal van veiling het pand ontruimen.

Executiewaarde in verhuurde staat

De executiewaarde is de waarde van uw pand als u deze gedwongen openbaar moet verkopen. In verhuurde staat betekent dat de woning door een ander gehuurd en bewoond wordt.

Economische huurwaarde

De economische huurwaarde is de waarde van uw pand of woning als u deze op de vrije markt te huur aanbiedt.

Waarde in verpachte staat

De waarde in verpachte staat is de prijs van het pand als deze langdurig verpacht wordt. De verpachting moet overeenkomen met de beschrijving die in de Pachtwet staat.

Taxatie begrippen wettelijke huurwaarde

Wettelijke huurwaarde woonruimte

De wettelijke huurwaarde woonruimte is de maximale redelijke prijs voor het huren van woonruimte. Deze waarde wordt bepaald op grond van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte

De wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte is de huurprijs die gevraagd kan worden voor het huren van een bedrijfsruimte. Deze huurprijs is conform art. 1624 Burgerlijk Wetboek 7A. Bij het berekenen van de huurwaarde bedrijfsruimte let men op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Deze gemiddelde huurprijzen zijn de afgelopen vijf jaar van toepassing geweest. Daarbij zijn ze herleid volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil tot aan de laatste dag van de periode van vijf jaar.

Pachtwaarde

De pachtwaarde is de maximale redelijke prijs voor het verpachten van een agrarische onroerende zaak. Deze waarde wordt bepaald op grond van het pachtnormenbesluit.

Taxatie begrippen jaarrekening ondernemingen

Opbrengstwaarde

De opbrengstwaarde is het bedrag waartegen een pand verkocht kan worden. Om de opbrengstwaarde te berekenen worden de nog te maken kosten van de verkoopprijs afgetrokken.

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde is de waarde van de netto omzet die toe te rekenen is het aan het pand of het van samenstellen van panden. De bedrijfswaarde wordt verkregen met het uitoefenen van het bedrijf.

Vervangingswaarde

De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is om in plaats van het huidige bedrijfspand een ander pand te kopen of laten bouwen. Dit nieuwe pand moet voor de bedrijfsuitoefening in economisch opzicht een gelijke betekenis hebben.

Taxatie begrippen verzekering

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor helemaal opnieuw opbouwen van uw woning. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Toegevoegde elementen als een nieuwe keuken of badkamer worden ook meegerekend in de herbouwwaarde. De waarde is alleen op de opstal gebaseerd en in- of exclusief funderingen. Als u in een appartement woont staat de herbouwwaarde niet in het taxatierapport. De waarde van een appartement staat namelijk in verband met de overige appartementen in het gebouw. Een appartement is bijna altijd verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Taxatie begrippen Wet WOZ

De WOZ waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde van uw woning om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen. Daarnaast wordt de waarde van uw woning gebruikt om verschillende belastingheffingen (onroerendezaak belasting, eigenwoningforfait en waterschapslasten) te berekenen.

Waarde in het economisch verkeer

De waarde in het economisch verkeer is de waarde van uw woning als de koper de woning onmiddellijk in gebruik zou kunnen nemen. Hierbij is het van belang dat de nieuwe eigenaar de woning in zijn huidige staat en volle omvang kan bewonen.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

De gecorrigeerde vervangingswaarde is de prijs van het opnieuw kopen of bouwen van uw woning. Deze waarde is gecorrigeerd met een afschrijving voor technische en functionele veroudering. Daarbij is ook gekeken naar de invloed van latere veranderingen. Ook wordt er rekening gehouden met de aard en de bestemming van het pand.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*